Bevezetés

  

„A magánjog eszménye, mint a jogé általában az igazságosság, vagyis olyan társadalmi rendnek a megvalósítása, amely a társadalom és ezzel az emberi lét egyetemes célját legjobban szolgálja”

(Szladits Károly)

 

A Tanszék oktatási profilja

Tanszékünk széleskörű oktatási tevékenységet fejt ki mind a graduális, mind pedig a posztgraduális képzésekben egyaránt. A magánjog területére tartozó tárgycsoportokat oktatjuk a jogi felsőoktatási szakképzési szakon (jogi asszisztens), az igazságügyi igazgatási valamint a munkaügyi-és társadalombiztosítási alapszakokon, a jogász osztatlan mesterképzési szakon, a nukleáris szakjogász képzésen, a jogi szakokleveles mérnök és a jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember posztgraduális képzéseken. Ezeken túl a Tanszék oktatói közreműködnek más karokhoz tartozó képzésekben is.

 

Jogász szakon oktatott tárgyaink

Polgári jog 1-6

Talán a polgári jog képezi a jogász képzés legterjedelmesebb anyagát, amelyet a hallgatók a 2017. évi tantervmódosítást követően hat szemeszteren át tanulnak. Ezt követi a társasági és kereskedelmi jogi stúdium, amely azonban a Kereskedelmi,- Agrár- és Munkajogi Tanszék portfóliójába tartozik. A Polgári jog 1-4. nem pusztán előadásokat, hanem szemináriumi foglalkozásokat is tartalmaz. Az alábbi félévek anyaga a polgári jog záróvizsga anyagát képezik (kiegészítve a társasági joggal). A polgári jogi tárgyakat a jogász hallgatók a 3-7. szemeszterekben tanulják az alábbi rendszer szerint.

Polgári jog 1. (3. félév): A polgári jog alapelveit, fogalmait, a polgári jogviszony szerkezetét ismertető általános tanokat valamint a személyi jogot tartalmazza. Utóbbi keretében a jogképesség, cselekvőképesség és személyiségvédelem szabályaival ismerkedhetnek meg a hallgatók, valamint a jogi személyek általános szabályaival. Így a Ptk. 1-2. könyvei, és kis részben a 3. könyve képezi a tananyagot. 

Polgári jog 2. (4. félév): E félévben a Ptk. 5. és 7. könyve képezi a tananyagot, azaz a hallgatóink a dologi jogi (birtoktan, tulajdonjog, korlátolt dologi jogok) és az öröklési jogi szabályokat sajátíthatják el. 

Polgári jog 3. (5. félév): Ezt a félévet a kötelmi jog általános résznek és a felelősségtannak szenteljük. A hallgatók itt ismerhetik meg a Ptk. 6. könyvének tekintélyes részét, amely a kötelmek általános szabályait, a szerződések általános szabályait valamint a kártérítési felelősség különböző formáit tartalmazza.

Polgári jog 4. (6. félév): A korábbi tantervben e félév a kötelmi jog különös részéhez tartozó, a Polgári Törvénykönyvben nevesített szerződéstípusokat, valamint a szellemi alkotások jogát foglalta magában. Azonban arra tekintettel, hogy az új Ptk. szerződési joga lényegesen terjedelmesebb lett a korábbihoz képest, és az Egyetem profiljából adódóan a szellemi tulajdonjogi kérdések is nagyobb hangsúlyt érdemelnek, a 2017-ben beiratkozott hallgatók már az új tanterv szerint külön stúdiumban tanulják az egyes szerződéstípusokat valamint a szellemi alkotások jogát, utóbbit Polgári jog 6. néven.

Polgári jog 5. (7. félév): Korábban családi jog néven, az új Ptk. szerkezeti változása nyomán pedig már polgári jog 5. néven oktatjuk a Ptk. 4. könyvében szereplő családjogi szabályokat. E tantárgy keretében különösen fontos, hogy a jogi normák mellett emberiességet és a családdal összefüggő általános erkölcsi értékeket is közvetítsünk a hallgatók felé, hiszen a legsúlyosabb magánéleti válságok éppen a családjog területén bontakoznak ki.

Polgári jog 6. (7. félév): A 2017-es tantervben megjelenő új tantárgy a szellemi tulajdonjog két területét, a szerzői jogot és az iparjogvédelmet foglalja magában. Utóbbi keretében ismerkedhetnek meg a hallgatók a szabadalmi joggal, a védjegyjoggal és a különböző mintaoltalmakkal.

 

Polgári perjog 1-2

A 2017-es tanév őszi félévétől kezdve a hallgatók már az új, a 2018. január 1-jén hatályba lépő, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt tanulják. A polgári perjog a polgári peres eljárás menetét, a bírói igényérvényesítés útját ismerteti meg a joghallgatókkal, kitérve a polgári peres eljáráshoz szorosan kapcsolódó, de a Pp. keretein kívül szabályozott kérdésekre is (pl. költségmentesség feltételei, illeték-kedvezmények, stb.). A polgári perjog és a polgári anyagi jog szabályai egymással szorosan összefüggenek, hiszen amennyiben a polgári anyagi jog által szabályozott jogviszonyok tekintetében jogvita merül fel a felek közt, úgy – megegyezés hiányában – a jogvita eldöntésére a bíróságok hivatottak, mégpedig a Pp-ben szabályozott eljárás keretében. A Pp. – az eljárásjog tekintetében – ugyanolyan átfogó törvény, mint ahogy a Ptk. is a magánjog kódexének tekinthető. Nem vitatható tehát, hogy a polgári eljárásjog minden magánjogi jogág eszközjogaként funkcionál, un. alaki jognak tekinthető. A polgári perjog Karunkon alapvizsga, amelynél fogva a hallgatóka a Polgári perjog 2. vizsgán nem csak az a félévi anyagból, hanem az azt megelőzőéből is vizsgáznak. Emiatt válik a Pp. klasszikusan az egyik legnehezebb vizsgává a jogász képzés során, így komoly felkészülést igényel.

Polgári nemperes eljárások joga

A polgári nemperes eljárások keretében azokról a polgári eljárásokról esik szó, amelyeket külön törvények szabályoznak, egyes kivételektől eltekintve (pl. hagyatéki eljárás) ezekben az ügyekben is bíróságok járnak el, mégsem peres eljárásokról van szó, a peres eljárások egyes ismérvei (pl. tárgyalás tartása) hiányoznak, bizonyos alapelvek (pl. szóbeliség) nem érvényesülnek. E tantárgy keretében sajátíthatják el a hallgatók többek között a cégeljárás, a hagyatéki eljárás, a végrehajtási eljárás, a csőd- és felszámolási eljárás részletszabályait. E tárgyat a 9. félévben oktatjuk.

Fakultatív és modulos tárgyak

Jogász szakon az alábbi szabadon választható illetve magánjogi modulba tartozó tárgyakat hirdetjük meg.

Szerződéstípusok a gyakorlatban (szabadon választható)
A hibás teljesítés összehasonlító jogi elemzése
(szabadon választható)
Iparjogvédelem a gyakorlatban
(szabadon választható)
Ügyvédi hivatás a gyakorlatban
(szabadon választható)
A szerződési jog általános szabályainak érvényesülése a gyakorlatban
(szabadon választható)
Bírósági ügyvitel a gyakorlatban
(szabadon választható)
A házastársak és az élettársak személyi és vagyoni viszonyai
(szabadon választható)
Polgári anyagi jog a közjegyzői gyakorlatban (szabadon választható)
A kontraktuális felelősség összehasonlító jogi elemzése
(modul)
A szerződés érvénytelensége
(modul)
Kártérítési jogesetek elemzése
(modul)
Fogyasztóvédelmi jog
(modul)
Polgári alanyi jogok és alkotmányos alapjogok
(modul)
Gyermekvédelem a gyakorlatban
(modul)
Személyiségvédelem a gyakorlatban
(modul)
Európai és magyar fogyasztóvédelmi jog
(ERASMUS)

 

Az igazgatási alapszakokon oktatott tárgyaink

Az igazságügyi igazgatási és a munkaügyi-és társadalombiztosítási igazgatási alapszakok képzési struktúrájában is jelentős hangsúlyt kap a polgári anyagi jog és eljárásjog. Óraszámban a jogász képzéssel szinte megegyező oktatást kapnak a hallgatók (szemináriumok nincsenek), de a szövegszerűen is elsajátítandó normaanyag és tankönyv mennyisége kevesebb, valamint a számonkérés módja és nehézségi szintje is a képzés formájához és céljához igazodik. Éppen ezért a jogász tantárgyakkal nem ekvivalensek, azok a jogász szakra történő beiratkozáskor kreditelismeréssel nem elfogadtathatóak.

Civilisztika 1-6.

Az igazságügyi igazgatási szakos hallgatók hat félévnyi civilisztikát tanulnak, amelyből az utolsó már a Kereskedelmi,- Agrár- és Munkajogi Tanszék portfóliójába tartozik. A munkaügyi-és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgatók az első három félév anyagát tanulják. Addig a két szak előadásai és vizsgái közösek. A tárgyakhoz nem kapcsolódik szeminárium. Fontos, hogy a 2017-es új tantervtől kezdődően a tárgyak átnevezésre és átszámozásra kerültek. Ezért kérjük, hogy a tárgyfelvételnél kellő körültekintéssel járjanak el, hogy a saját tantervük szerint mely tárgyat kell teljesíteniük. Amíg a régi tanterv szerinti évfolyamok ki nem futnak, párhuzamosan létezik a kétféle számozási rendszer. Az alábbi táblázat szemlélteti a névváltozást:

2017 előtt beiratkozottak 2017-ben és azután beiratkozottak
Bevezetés a magánjogba (NGB_PE005_1) Civilisztika 1. (általános tanok és személyek joga) (DKNB_PETM021)
Civilisztikai alapok I. (NGB_PE006_1) Civilisztika 2. (dologi jog és öröklési jog) (DKNB_PETM029)
Civilisztikai alapok II. (NGB_PE006_2) Civilisztika 3. (kötelmi jog általános rész) (DKNB_PETM032)
Civilisztikai alapok III. (NGB_PE006_3) Civilisztika 4. (családi jog) (DKNB_PETM033)
Civilisztikai alapok IV. (NGB_PE006_4) Civilisztika 5. (fogyasztóvédelmi jog) (DKNB_PETM034)
Civilisztikai alapok V. (NGB_PE006_5) Civilisztika 6. (társasági jog) (DKNB_PETM035)

 

Civilisztika 1. (1. félév): Tematikájában megegyezik a jogász Polgári jog 1. tantárggyal azzal a különbséggel, hogy az első két előadás az európai és hazai magánjogtörténetről szól, hogy a hallgatók átfogó képet kaphassanak a napjainkig tartó fejlődési útról.

Civilisztika 2. (2. félév): Tematikájában megegyezik a jogász Polgári jog 2. tantárggyal.

Civilisztika 3. (3. félév): Tematikájában megegyezik a jogász Polgári jog 3. tantárggyal. 

Civilisztika 4. (3. félév): Tematikájában megegyezik a jogász Polgári jog 5. tantárggyal.

Civilisztika 5. (4. félév): E tárgy keretében a hallgatók a fogyasztóvédelmi jog rendszerével ismerkedhetnek meg, ideértve a szervezeti, eljárási és anyagi jogi kérdéseket is.

Civilisztika 6. (5. félév): E stúdium keretében a Ptk. 3. könyvében található társasági jogi szabályok tanulják a hallgatók. E tárgyat a Kereskedelmi,- Agrár- és Munkajogi Tanszék munkatársai oktatják.

Polgári peres és nemperes eljárások joga

E tárgy keretében az igazságügyi igazgatási szakos hallgatók a 3. félévben megismerkedhetnek a peres és a nemperes eljárások alapvető sajátosságaival.

Ügyviteli tárgyak

Figyelembe véve az igazságügyi igazgatási képzés célját és a kimeneti követelményeket, az 5. félévben a hallgatók önálló stúdiumok keretében ismerkednek meg a bírósági ügyvitel alapjaival, a közjegyzői szervezettel, eljárással és ügyvitellel, a végrehajtói szervezettel, eljárással és ügyvitellel, valamint az ügyvédi irodák ügyvitelével.

Fakultatív tárgyak

Az igazgatási szakos hallgatóinknak az alábbi fakultatív tantárgyakat kínáljuk:

Kártérítési jogesetek elemzése (mindkét szakon)
Szerzői jog (mindkét szakon)
Polgári alanyi jogok és alkotmányos alapjogok (mindkét szakon)
Fogyasztóvédelmi jog (munkaügyi-és társadalombiztosítási igazgatási szakon)
A házastársak és az élettársak személyi és vagyoni viszonyai (igazságügyi igazgatási szakon)
BÜSZ felkészítő (igazságügyi igazgatási szakon)
Polgári anyagi jog a közjegyzői gyakorlatban (igazságügyi igazgatási szakon)
Gyermekvédelem a gyakorlatban (igazságügyi igazgatási szakon)

 Jogi asszisztens képzésen oktatott tárgyak

Polgári jogi alapfogalmak

E tárgy keretében a hallgatók a polgári jog általános összefüggéseit és alapvető szabályait ismerhetik meg. Mennyiségileg ugyan sokkal kevesebb az elsajátítandó tananyag a jogász képzéshez képest, de a Ptk. alapvető fogalmainak precíz ismerete és szakszerű használata ugyanúgy elvárt.

Igazságügyi ügyvitel 1-2

A hallgatók az igazságszolgáltatás szervezetét és a belső működéssel kapcsolatos ügyviteli szabályokat sajátítják el e két féléves kurzus keretében.

Közjegyzői és ügyvédi ügyvitel

Ennek az ügyviteli tárgynak a keretében pedig két másik jogászi hivatásrend napi működésével kapcsolatos feladatokkal és szabályokkal ismerkednek meg a jogi asszisztens hallgatók.

Polgári eljárásjogi alapfogalmak

A tantárgy célja, hogy megismertesse a diákokkal a polgári peres eljárások általános szabályait, és hogy képet kapjanak a peres eljárások teljes folyamatáról. A fókuszban a legfontosabb eljárásjogi jogintézmények és a perek jól elhatárolható szakaszai állnak. A képzés jellegéből adódóan inkább ezek átfogó és értő ismerete a cél, és nem a rengeteg részletszabály elsajátítása.

 Más karokon folyó ill. posztgraduális képzésekben oktatott tárgyak

Polgári jogi alapismeretek (jogi szakokleveles mérnök, jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember, nukleáris jogi szakjogász)
Iparjogvédelem
(jogi szakokleveles mérnök, mérnök informatika MSc)
Szerzői jog
(jogi szakokleveles mérnök)
Védjegyjog
(jogi szakokleveles mérnök)
Polgári eljárásjog
(jogi szakokleveles mérnök)
Fizetésképtelenségi jog
(jogi szakokleveles mérnök)
Szellemi alkotások joga
(jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember)
Csőd-és felszámolási eljárás
(jogi szakokleveles gazdasági és pénzügyi szakember)
Család-és gyermekvédelmi jog
(szociális munka BA, ápolás és betegellátás BA)
Szociális-és gyermekvédelmi jog
(szociálpedagógia BA)
Családjogi ismeretek
(szociálpedagógia BA)

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Preliminary dissertation defense of Aliyev Tural 2024. június 18. 10:00 - 11:00
Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00