Záróvizsgakérdések

Záróvizsgakérdések Polgári jog tantárgyból

2010/2011 tanév

 

 

 1. kérdéscsoport

 

 

 

 

 1. A polgári jog tárgyköre, fogalma, helye és összefüggései a jogrendszerben; elhatárolása más jogterületektől.
 2. A rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye és a joggal való visszaélés tilalma.
 3. A polgári jog forrásai. A polgári jogi norma szerkezete, érvénye, hatálya és alkalmazása.
 4. Jogi Tények a polgári jogban.
 5. A polgári jogi jogviszony fogalma, osztályozása, elemei, fajtái.
 6. Az ember jogképessége és cselekvőképessége.
 7. A jogi személy kritériumai, fajtái, keletkezése, megszűnése, képviselete. A nem jogi személy szervezetek jogalanyisága.
 8. Az alapítvány, a közhasznú társaság, a köztestület és az egyesület lényeges vonásai.
 9. A jelentősebb személyhez fűződő jogok és védelmük polgári jogi eszközei.
 10. A szellemi alkotások joga a magyar jogrendszerben, e jogviszonyok szerkezete és fajtái. A szellemi alkotások felhasználására irányuló szerződések általános sajátosságai.
 11. A szerzői alkotás kritériumai. A szerzőség fogalma.
 12. A szerző személyhez fűződő és vagyoni jogai. A szerzői jog korlátai.
 13. A szerzői joggal szomszédos jogi jogosultak jogállása, az adatbázis-előállítók védelme.
 14. A szabadalmazható találmány. A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése.
 15. A szabadalmi jogviszony tartalma és korlátai.
 16. A védjegy fogalma és oltalmának feltételei. A kereskedelmi név.
 17. A dologi jog fogalma, felosztása, alapelvei; a dolgok fogalma, osztályozása.
 18. A tulajdonjogviszony szerkezete, tartalma.
 19. Ingók tulajdonjogának megszerzése.
 20. Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése.
 21. A közös tulajdon és sajátos alakzatai.
 22. A tulajdonjog védelme. Birtokvédelem.
 23. A korlátolt dologi jogok fogalma és fajai. A használati jogok.

 

 

 

B. kérdéscsoport

 

 

 

 1. A kötelem fogalma, forrásai. A relatív szerkezet és annak áttörése.
 2. A szerződési szabadság elve és korlátai.
 3. A szerződéskötés általános és különös szabályai.
 4. A visszaélésekkel szembeni jogi védelem eszközei általános szerződési feltételekkel kötött szerződések esetében.
 5. Érvénytelen, nem létező és hatálytalan szerződések. Ezek jogkövetkezményei.
 6. Együttműködési kötelezettség a szerződési jogban (adásvétel, vállalkozás, megbízás, biztosítás, stb..)
 7. Az ügyleti képviselet polgári jogi szabályozása. Képviselet és bizomány.
 8. A szerződéskötést követően beállt változások figyelembevétele (bírósági szerződésmódosítás, clausula rebus sic stantibus).
 9. A szolgáltatás másra bízásának szabályai a szerződési jogban.
 10. A szerződés teljesítésének biztosítékai: fizetőképességet és fizetési készséget erősítő eszközök a polgári jogban.
 11. A zálogjog fogalma és fajtái.
 12. A késedelem általános és különös szabályai.
 13. A hibás teljesítés és következményei.
 14. A szerződés egyoldalú megszüntetése. Elállási és felmondási jog az egyes szerződéstípusoknál.
 15. Hasonlítsa össze a tulajdon-átruházási szerződéseket.
 16. Hasonlítsa össze a vállalkozási és a megbízási típusú szerződéseket.
 17. A használati kötelmek összehasonlítása, elhatárolása.
 18. A szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értékegyensúlyának védelme; e védelem határai (tartási szerződés, életbiztosítási szerződés, stb..)
 19. Kártelepítés a polgári jogban (felelősség, biztosítás, kártalanítás, kárveszélyviselés).
 20. A kimentő felelősségi rendszer. Kimentő okok a szerződésen kívüli felelősség körében.
 21. Más személyért való deliktuális felelősség.
 22. A fokozott veszéllyel járó tevékenység (veszélyes üzem) fogalmi köre, az üzembentartó fogalma, a veszélyes üzem által okozott kárért való felelősség.
 23. A felelősség módja, a kártérítés mértéke. Általános kártérítés, nem vagyoni kártérítés és a kettő viszonya.

 

 

C. kérdéscsoport

 

 

 1. Mi az öröklés? Ki minősül örökösnek? A végintézkedésen alapuló és a törvényes öröklés kapcsolata.
 2. Az öröklésből való kiesés.
 3. A leszármazók törvényes öröklése. Az osztályra bocsátás. Az örökbefogadás öröklési jogi hatásai.
 4. A házastárs törvényes öröklése. Az özvegyi haszonélvezeti jog.
 5. A felmenők és az oldalági rokonok törvényes öröklése. Az ági öröklés szabályai.
 6. A végrendelet és az öröklési szerződés összehasonlítása.
 7. A végintézkedések érvénytelenségének szabályai.
 8. A kötelesrész fogalma, alapja, mértéke. Felelősség a kötelesrészért.
 9. A hagyatéki tartozások. Felelősség a hagyatéki tartozásokért.
 10. A gazdasági társaság fogalma, fajai, a társasági jog rendszere.
 11. A gazdasági társaság alapítása.
 12. A gazdasági társaság vagyona. Az üzletrész fogalma, átruházása, bevonása, öröklése.
 13. A vezető tisztségviselők. A gazdasági társaság legfőbb szerve.
 14. Hitelező- és kisebbségvédelem a társasági jogban.
 15. A gazdasági társaság működésének törvényességét biztosító („belső”- és „külső”) jogintézmények, szervezetek.
 16. A kkt. és a bt. tagjai, vagyona, képviselete, a tagok felelőssége.
 17. A kft. alapítása, szervezete, működése.
 18. Az értékpapír fogalma, fajtái. A részvény fogalma, típusai és fajtái:
 19. Az rt. alapítása.
 20. Az rt. szervezete és működése.
 21. Az egyszemélyes társaság.
 22. A befolyásszerzés szabályai.
 23. A gazdasági társaság átalakulása.

 

 

 

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55