Polgári perjog 1.

Polgári perjog kollokviumi tételsor

2010/2011/01

1.      A polgári eljárás fogalma, tárgya, célja, feladatai

2.      A polgári eljárás szakaszai

3.      A polgári eljárási jogszabály hatálya

4.      A polgári eljárási alapelvek fogalma, jogi természete, osztályozása

5.      Az igazságszolgáltatás alapelvei

6.      A polgári perjog sajátos alapelvei

7.      A polgári ügyekben eljáró bíróságok, az eljáró bíróságok összetétele

8.      A bíró, illetve a bíróság kizárására vonatkozó szabályok

9.      A joghatóság fogalma, fajai. Joghatóság a fogyasztói szerződésből és munkaszerződésből eredő jogvitákra

10.  Az általános és különös joghatóság

11.  A kizárólagos és a kizárt joghatóság

12.  A felek által kikötött joghatóság

13.  A bírósági hatáskör fogalma és a hatáskör vizsgálata

14.  A megyei bíróság hatásköre

15.  A pertárgy értéke

16.  A bírósági illetékesség fogalma, fajai, az általános illetékesség

17.  A vagylagos illetékesség

18.  A kizárólagos és az alávetéses illetékesség

19.  Az illetékesség vizsgálata, az eljáró bíróság kijelölése

20.  A fél fogalma a polgári eljárásban, a fél perbeli legitimációja

21.  A perképesség

22.  A pertársaság fogalma, fajai

23.  A beavatkozás fogalma, fajai

24.  Változás a felek személyében

25.  A perbeli képviselet fogalma, a törvényes és az ügygondnoki képviselet

26.  A meghatalmazotti /az ügyleti/ képviselet

27.  Az ügyvédek és jogtanácsosok

28.  Az ügyész részvétele a perben

29.  Az eljárási cselekmény fogalma, fajai

30.  Az eljárási cselekmények formája, a beadvány, az idézés

31.  A kézbesítés

32.  A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás

33.  Határidő, határnap, a mulasztás

34.  Az igazolás

35.  A perköltség fogalma, a fél személyes eljárása során felszámítható és a képviselettel kapcsolatos költségek

36.  A költségek előlegezése, a perköltség-biztosíték

37.  A perköltség viselésének általános szabálya és az az alóli kivételek

38.  A perköltség viselése pertársaság, beavatkozás ügyészi részvétel és a felek személyében történő változás esetén

39.  A költségkedvezmények célja, fajai, engedélyezésük, megvonásuk, a mérsékelt illeték

40.  A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog

41.  Az illetékmentesség

42.  Az illetékfeljegyzési jog

43.  A pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása

44.  Határozat a perköltség viseléséről

45.  A kereset fogalma és fajai

46.  A keresetváltoztatás, a kereset-kiterjesztés és a keresethalmazat

47.  A viszontkereset és a beszámítási kifogás

48.  A keresetlevél fogalma, kellékei, beadása

49.  A keresetlevél beadásának joghatásai, a beadáshoz fűződő joghatások fenntartása

50.  A tárgyalás előkészítése és kitűzése

51.  A keresetlevél áttétele és hiánypótlására történő visszaadása

52.  A keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történő elutasítása

53.  A perindítás joghatásai

54.  A szóbeli kereset azonnali tárgyalása, perelhárító egyezség

55.  A tárgyalás szerepe, szerkezete

56.  Pervezetés, tárgyalásvezetés

57.  A tárgyalás menete, rendfenntartás a tárgyaláson

58.  Az első tárgyalás elmulasztása és jogkövetkezményei / kivéve a bírósági meghagyást/

59.  A bírósági meghagyás

60.  A folytatólagos tárgyalás és elmulasztásának jogkövetkezményei

61.  A tárgyalás elhalasztása és jogkövetkezményei

62.  Az eljárás szünetelése

63.  Az eljárás félbeszakadása

64.  A tárgyalás felfüggesztése

65.  A per megszüntetése

66.  Az elkülönítés és az egyesítés, a tárgyalási jegyzőkönyv, az iratok megtekintése

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55