Polgári jog 3. nappali

VIZSGAKÉRDÉSEK

Polgári jog 3. NAPPALI

2010/2011/1

A.

 

 1. A kötelem fogalma, jellemzői, kialakulása, szerkezete, helye a polgári jogban
 2. Kötelem keletkeztető tényállások. A kötelmi jog forrásai. Bírói úton nem érvényesíthető kötelmek.
 3. A képviselet. A meghatalmazás
 4. A szerződési jog alapelvei. A szerződések jogának fejlődése
 5. A szerződés alanyai. A képviselet. Álképviselet. Meghatalmazás
 6. A szolgáltatás. A szolgáltatás fajai
 7. Visszterhesség-ingyenesség. Feltételtől és időhatározástól függő szolgáltatás
 8. Egyedi, fajlagos, zártfajú szolgáltatás. Vagylagos szolgáltatás, vagylagos felhatalmazottság
 9. Pénzszolgáltatás, kamat.
 10. Előteljesítés, teljesítés harmadik személy részéről
 11. Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
 12. A szerződés létrejötte. (Ajánlati úton és más módokon) Harmadik személy javára szóló szerződés. A szerződés fogalma
 13. Az ajánlat fogalma és szabályai. Előszerződés
 14. A jótállás. Szavatosság és jótállás
 15. Az elévülés
 16. A teljesítés módja.
 17. Több alany a szerződésben
 18. A szerződés érvénytelensége. Érvénytelenségi okok.
 19. Hatálytalanság fogalma, hatálytalan szerződések.
 20. A lehetetlenülés. Jogkövetkezmények
 21. A szerződésszegés fogalma
 22. Jogalap nélküli gazdagodás
 23. A szerződés alakja. A szerződés módosítása. Egyezség
 24. Semmisség. Semmiségi okok
 25. Megtámadhatóság. Megtámadási okok. A megtámadhatóság határideje
 26. Érvénytelenség fogalma, fajtái. Az érvénytelenség jogkövetkezményei, az érvénytelenség orvoslása
 27. A kezesség a foglaló és a kötbér. Óvadék, jótállás, jogvesztés kikötése
 28. A szerződés megszűntetése teljesítés nélkül. A megszüntető és felbontó szerződés
 29. A teljesítés általános szabályai. Bírói letéttel történő teljesítés
 30. A szerződés megszűnése a felek akaratából
 31. A teljesítés helye, ideje. Előteljesítés. Teljesítés harmadik személy részéről. Beszámítás.
 32. A szerződésszegés általános kérdései
 33. Hibás teljesítés. A szavatosság. A szavatossági igények és érvényesítésük, határidők. Jogszavatosság
 34. Zálogjog
 35. A szerződésbiztosító mellékkötelezettségek
 36. Engedményezés és tartozásátvállalás. Jogutódlás
 37. A szerződésszegés egyes esetei
 38. A szerződésszegés közös szabályai
 39. A kötelezetti és a jogosulti késedelem. Lehetetlenülés
 40. A szerződések jogának fejlődése a magyar magánjogban
 41. A szerződés megszűnése a felek akaratán kívüli okból
 42. Több alany a szerződésben. Osztott, együttes és egyetemleges kötelmek

 

B.

 

 1. A polgári jogi felelősség és sajátosságai. Az általános felelősségi alakzat.
 2. Kárelhárítás-kárveszélyviselés. A kár. A kár elemei. Esedékesség, elévülés
 3. Több személy együttes károkozása
 4. A polgári jogi felelősségi rendszer. Kontraktuális és deliktuális felelősség. A kettő kapcsolata
 5. A felelősség korlátozása és kizárása
 6. Bizonyítási teher
 7. A polgári jogi felelősség általános alakzata. Mentesülés a kárfelelősség alól az általános kárfelelősség körében
 8. Méltányosság a kártérítés körében. Kártelepítés. Kártérítés-kártalanítás
 9. A veszélyes üzem fogalma. Üzemben tartó, veszélyes üzemek összeütközése. A veszélyes üzem működéséért való felelősség.
 10. A polgári jogi felelősség fejlődése (Európában és hazánkban)
 11. A felelősség egyes esetei. Általános áttekintés
 12. Felelősség a vétőképtelenek károkozásáért
 13. Más személyért való felelősség. Az állattartók felelőssége
 14. A jogi személy felelőssége
 15. Felelősség az épületkárokért
 16. A kártérítés fogalma, elvei.
 17. A kár megtérítése
 18. A kártérítés egyéb általános szabályai (Ptk. 340-344. §.)
 19. A járadék. Igény a járadékra. A járadék alapja és összege
 20. Általános kártérítés. Az általános kár és nem vagyoni kár viszonya. A nem vagyoni kár
 21. A nem vagyoni kártérítés módja, mértéke. A hozzátartozói igények
 22. Felróhatóság-vétkesség. Kártérítés-kártalanítás
 23. Mentesülés a kárfelelősség alól az általános kárfelelősség körében
 24. A felelősség egyes esetei a Ptk-n kívül
 25. A polgári jogi felelősség fejlődése Európában
 26. Új vonások a polgári jogi felelősség rendszerében
 27. A polgári jogi felelősség fejlődése a magyar magánjogban

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55