Polgári jog 3. levelező

VIZSGAKÉRDÉSEK

Polgári jog 3. LEVELEZŐ

2010/2011/1

A.

 

 1. A kötelem fogalma, jellemzői, kialakulása, szerkezete, helye a polgári jogban
 2. Kötelmi jogviszonyok – dologi jogviszonyok (relatív és abszolút szerkezetű jogviszonyok) és a kettő kapcsolata, összehasonlítása.
 3. A kötelmi jog forrásai. Kötelemkeletkeztető tényállások. Bírói úton nem érvényesíthető kötelmek.
 4. A szerződési jog alapelvei.
 5. Visszterhesség-ingyenesség. Feltételtől és időhatározástól függő szolgáltatás
 6. A szerződés alanyai. A képviselet. Álképviselet. Meghatalmazás
 7. Több alany a szerződésben. Osztott, együttes és egyetemleges kötelmek
 8. Engedményezés és tartozásátvállalás. Jogutódlás
 9. A szolgáltatás. Szolgáltatás és ellenszolgáltatás. A jellemző szolgáltatás
 10. A szerződés fogalma
 11. Általános szerződési feltételek (ÁSZF). Tájékoztatás, hatályosulás, jogkövetkezmények
 12. Fogyasztói szerződés fogalma, uniós jogi jogforrásai
 13. A szerződés létrejötte.
 14. Az ajánlat fogalma és szabályai. Az ajánlati kötöttség. Előszerződés
 15. A szerződés alakja. A szerződés módosítása. Egyezség
 16. A szerződés megszűnése a felek akaratából és a felek akaratán kívüli okból
 17. Az elévülés
 18. Érvénytelen, nem létező és hatálytalan szerződések
 19. Akarathibás szerződések
 20. Értékaránytalanság a szerződésben
 21. Alaki hibás szerződések
 22. Tilos szerződések
 23. Az érvénytelenség jogkövetkezményei
 24. A szerződés teljesítése. Beszámítás. Teljesítés harmadik személy részéről. Teljesítés bírói letéttel
 25. A szerződésszegés
 26. Hibás teljesítés. A szavatosság és a jótállás
 27. A késedelem, a lehetetlenülés
 28. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek.
 29. A kezesség a foglaló és a kötbér. Óvadék, jogvesztés kikötése
 30. Jogalap nélküli gazdagodás


B.

 

 1. Kötelezettség, helytállás, felelősség. A polgári jogi felelősség és sajátosságai.
 2. A polgári jogi felelősségi rendszer. Kontraktuális és deliktuális felelősség és kapcsolatuk
 3. A kárelosztás fogalmai
 4. A polgári jogi felelősség általános alakzata.
 5. A kár. A kár elemei.
 6. Több személy együttes károkozása
 7. A felelősség korlátozása és kizárása
 8. Felróhatóság-vétkesség. Bizonyítási teher. Mentesülés
 9. Méltányosság
 10. A polgári jogi kártérítési felelősség speciális alakzatai
 11. A veszélyes üzem fogalma. Üzemben tartó, veszélyes üzemek összeütközése. A veszélyes üzem működéséért való felelősség.
 12. Felelősség a vétőképtelenek károkozásáért
 13. Más személyért való felelősség. Az állattartók felelőssége
 14. A jogi személy felelőssége
 15. Felelősség az épületkárokért
 16. A kártérítés fogalma, elvei.
 17. A kár megtérítése
 18. A kártérítés egyéb általános szabályai (Ptk. 340-344. §.)
 19. A járadék. Igény a járadékra. A járadék alapja és összege
 20. Általános kártérítés. Az általános kár és nem vagyoni kár viszonya.
 21. A nem vagyoni kár. A nem vagyoni kártérítés módja, mértéke. A hozzátartozói igények
 22. A felelősségnek a Ptk.-n kívüli egyes esetei

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55