Polgári jog 1. levelező

VIZSGAKÉRDÉSEK

Polgári jog 1. LEVELEZŐ

2010/2011/1

A.

 

 1. Polgári jog (magánjog) fogalma és tárgyköre. A PTK részei.
 2. Közjog-magánjog elhatárolása.
 3. A polgári jog rendszere, a rendszer fejlődése. A polgári jogból kiszakadt jogágak.
 4. Az európai magánjog fő fejlődési területei és jellegzetességei.

A magyar magánjog tudomány fejlődése a XIX. sz. közepétől napjainkig.

A magyar magánjog tudomány meghatározó személyiségei.

 1. A polgári jog alapelveinek fogalma és szerepe. A deklaratív alapelvek.
 2. A jóhiszeműség és tisztesség elve.
 3. Az együttműködés elve.
 4. A joggal való visszaélés tilalma.
 5. Az elvárható magatartás elve.
 6. A polgári jog forrásai. A jogforrás fogalma.
 7. A jogfejlesztés módjai. A szokásjog és a bírói gyakorlat a jogforrások rendszerében.
 8. A polgári jogszabály szerkezete.
 9. A polgári jogszabály fajai.
 10. A polgári jogszabályok hatálya.
 11. A polgári jogszabályok alkalmazása, értelmezése.
 12. A polgári jogviszony fogalma jellemzői, és fajai. A polgári jogviszony alanyai.
 13. A polgári jogviszony tárgya.
 14. A polgári jogviszony tartalma. Alanyi jogok és kötelességek. A felelősség.
 15. Igény, váromány, hatalmasság, kifogás.
 16. A jogi tények csoportosítása.
 17. A jogi tények fogalma. A jogi tények hatásai.
 18. Emberi magatartások, mint jogi tények.
 19. A jogügyletek fogalma, fajai.
 20. Az utaló magatartás.
 21. Emberi és társadalmi körülmények, mint jogi tények. Az állami aktusok.
 22. Külső körülmények, mint jogi tények. Az elévülés.

 

 

 

B.

 

1.      A személyi jog területei, a személyi jog fogalma, a személyi jog fejlődéstörténete.

2.      A jogképesség fogalma és korlátozásának tilalma.

3.      Az ember jogképességének kezdete. A méhmagzat jogképessége, jogi helyzete.

4.      A jogképesség megszűnése. Holtnak nyilvánítás, a halál tényének megállapítása.

5.      A cselekvőképesség fogalma. A cselekvőképes személyek. A cselekvőképességi fokozatok.

6.      A korlátozottan cselekvőképesek és jognyilatkozataik.

7.      A cselekvőképtelenek és jognyilatkozataik.

8.      Közös szabályok a cselekvőképtelenekre és a korlátozottan cselekvőképesekre.

9.      Relatív semmisség a cselekvőképesség körében.

10.  Ügyeinek vitelében akadályozott személy képviselete. Eseti gondnokság. Cselekvőképtelenség gondnokság alá helyezés nélkül.

11.  A személyiségi jogok elvi alapja, története és fogalma. Alkotmányos védelem és személyiségi jogok.

12.  A személyhez fűződő jogok általános védelme és a sérelem különös esetei (Ptk. 75-76 §).

13.  Névvédelem.

14.  A jó hírnév, a becsület és az emberi méltóság védelme.

15.  Sajtóhelyreigazítás.

16.  Képmás és hangfelvétel védelme.

17.  Titokvédelem és a magánlakás védelme. Adatvédelem.

18.  Kegyeleti jogok.

19.  A személyiségvédelem polgári jogi eszközei.

20.  A jogi személy fogalma, fajtái. A jogi személy kritériumai.

21.  A jogi személyek létrejötte, megszűnésük, képviseletük, felelősségük.

22.  A jogi személyre vonatkozó elméletek. A jogi személy fogalmának kialakulása.

23.  Közjogi jogi személyek. Az állam jogalanyisága. Költségvetési szervek K.H.T.

24.  Az egyesület és köztestület.

25.  Az alapítvány. A közalapítvány.

26.  A szövetkezet. Lakásszövetkezet.

27.  Gazdasági társaságok alapítása, képviselete, megszűnése.

28.  Jogi személyiségű gazdasági társaságok.

29.  PTK-ban szereplő, jelentőségüket vesztett jogi személyek (állami vállalat stb.).

30.  A Ptk-n kívüli jogi személyek (helyi önkormányzatok, politikai pártok).

31.  A jogi személyek személyiségvédelme.

32.  Lelkiismereti és vallásszabadság. Az egyházak jogalanyisága.

33.  Átmeneti jogi személyek, csonka jogi személyek. Koncessziós társaság, hegyközség.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55