A gazdasági életben jelentős egyes, a Ptk-ban nevesített szerződéstípusok a bírói gyakorlatban (PE66

1. óra        Az adásvételi szerződés (A szerződés létrejötte, alaki és lényeges tartalmi kellékei. A vétel tárgya, a vételár meghatározása. A szerződés létre nem jötte, illetve érvénytelensége; jogkövetkezmények.) 

2. óra        Az adásvételi szerződés (A  tulajdonjog fenntartása, hasznok, költségek viselése, a kárveszély átszállása. Jogszavatosság, kellékszavatosság.) 

3. óra        Az adásvételi szerződés (Az adásvétel egyes különös nemei. A fiduciárius tulajdonátruházás. A csere-, a szállítási és az adási típusú mezőgazdasági termékértékesítési szerződések. Az adásvételi szerződést biztosító tipikus mellékkötelezettségek.) 

4. óra        A vállalkozási szerződés (Fogalma, elhatárolása más szerződésektől. Lényeges tartalmi elemei. A szolgáltatás meghatározása, a díj meghatározásának módozatai. A felek alapvető jogai és kötelezettségei.) 

5. óra        A vállalkozási szerződés (Teljesítés. A szerződés hibás teljesítése; jogkövetkezmények. A teljesítés lehetetlenné válása.                     Kötbér.) 

6. óra        A vállalkozási szerződés (Az építési szerződés speciális szabályai. A tervező felelőssége. Építési napló. Többletmunka,                      pótmunka. Átadás-átvétel, utófelülvizsgálat.) 

7. óra        A megbízási szerződés 

8. óra        Összefoglalás, számonkérés

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55